A GENCSAPÁTI PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA a járványveszély idejére

 

 • Március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapjától) a rendelkezés visszavonásáig országszerte nem tartunk nyilvános szentmiséket, így településünkön sem.
 • Ettől kezdve a rendelkezés visszavonásáig a szentmiséket a hívek részvétele nélkül mutatom be a kért és felvett szándékokra, minden HÉTKÖZnap délután 5 órakor. Kérem, hogy a szentmiséhez otthonaikban imádságaikkal csatlakozzanak! Az MKPK engedélyezi a már felvett miseszándékok összevonását azért, hogy a miséző pap egy nap csak egy szentmisét mutasson be!
 • A március 26-28-ra meghirdetett nagyböjti lelkigyakorlat elmarad!
 • Azokat az imaalkalmakat, amelyek eddig közösségben végeztünk (rózsafüzér imádság, szentségimádási óra), kérem, hogy ne hagyják abba, hanem odahaza, egyedül vagy családi körben végezzék!
 • A hívek ugyancsak a rendelet visszavonásáig - a fertőzés elkerülésének céljából - fel vannak mentve a vasár- és ünnepnapi Szentmisén való részvétel kötelezettsége alól! Buzdítok azonban mindenkit a szentmise világhálón, televízión, vagy rádión keresztüli egyéni, vagy akár családdal együtt való követésére!
 • A VASÁRNAPI SZENTMISÉT ÉLŐBEN KÖZVETÍTJÜK A GENCSAPÁTI PLÉBÁNIATEMPLOMBÓL MINDEN VASÁRNAP REGGEL 8 ÓRÁTÓL A FACEBOOK.COM/ BÁLINT GOMBOS OLDALON https://www.facebook.com/balint.gombos.3 A szentmise GENCSAPÁTI KÖZSÉG FACEBOOK OLDALÁN IS ELÉRHETŐ lesz.
 • Bíztatok továbbá mindenkit a közös családi imádságra, a Biblia olvasására, az elmélyedésre és egymás, különösen is az idősebbek és a rászorulók segítésére!
 • A temetéseket próbáljuk a legszűkebb családi körben rendezni! Az MKPK rendelkezése szerint azokat egyszerű formában, röviden a sírnál kell megtartani, a ravatalozó használata, valamint gyászmise végzése nélkül. Így is nagyon méltó és meghitt módon tudunk búcsúzni elhunyt szeretteinktől. Minden ügyintézés telefonon keresztül történik a 30/504-43-20- as telefonszámon.
 • A szentgyónás kapcsán tájékoztatásul közlöm, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítása kell. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – az MKPK lehetővé teszi az általános feloldozás megadását (Egyházi Törvénykönyv- CIC 961-963. k.)

                    Ehhez az alábbiakban néhány fontos lelkiségi információ:

 1. AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS

Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. Egyházi Törvénykönyv CIC 961–963. kán.)

 1. A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. Egyházi Törvénykönyv - CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 

 1. A LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 

Ismételten kérem, hogy csak a legszükségesebb ügyeket intézzük az elkövetkező időszakban! Minden kérdésükkel forduljanak hozzám bizalommal telefonon: a 30/ 504-43-20-as telefonszám hívásával!

Az esetleges változásokat és minden további információt Gencsapáti község honlapján és Facebook oldalán folyamatosan közzé teszünk!

Az elkövetkező hetek nehézséget is jelentenek mindannyiunk számára. A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bizakodva hitet, reményt és szeretetet. Ne felejtsük el, hogy az 1849-50-es pestis járvány idején a gencsiek Árpád-házi Szent Erzsébet közbenjárását kérték a járvány megszűnéséért. Kérésük meghallgatást nyert, ezért állították hálából a Szent Erzsébet fogadalmi mellékoltárt és lett november 19-e, Árpád-házi Szent Erzsébet napja egyben Gencsapáti fogadalmi ünnepe.

Legyünk hát buzgók és kitartóak az imádságban, jó példaadásunkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, ebben a helyzetben különösen is figyeljünk és vigyázzunk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra!

Isten irgalmában bizakodjunk!   Könyörülj rajtunk, Urunk!

Gencsapáti, 2020. március 24.

       Imádsággal:

 Gombos Bálint

         plébános

 

Script logo