Ipar, kereskedelem, rendezvények

Kereskedelmi, szolgáltató terület
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

 1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
 2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
 3. igazgatási, egyéb irodaépület,
 4. parkolóház, üzemanyagtöltő,
 5. sportépítmény.

A kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

 1. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
 2. egyéb közösségi szórakoztató épület.


Ipari terület
Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
Az ipari terület lehet:

 1. jelentős mértékű zavaró hatású terület,
 2. egyéb terület.

A jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.
Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál.
Az ipari gazdasági területen - a jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület kivételével - az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

 1. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
 2. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

(Részletes szabályok az építési szabályzatban és a szabályozási tervben.)

A gazdasági területek út- és közműtervezése folyamatban van. (Gencsapáti település déli területén található földterület nyugat-keleti irányú megközelítésére - a Hunyadi utca-Alkotmány utca összekötésére - szolgáló un. Zsigra út terveztetése.)

Az önkormányzat jelenleg azt is mérlegeli, hogy az új beépítésű területen az 50 % beépítettség eléréséig egyedi közműellátás kialakításának jogszabályi lehetőségét is megteremtse.

A gazdasági területek út- és közmű kiépítésének alapvető feltétele az érdeklődő vállalkozások, valamint önkormányzatunk együttes közreműködése és kölcsönös finanszírozása. A már hivatkozott iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezése alapján Gencsapátiba 2000. január 1. napját követően betelepülő, vagy már működő 3 millió forint feletti új beruházást, ezen rendelet hatályba lépésétől számított egy alkalommal - a beruházás megkezdésétől számított 24 hónapon belül - megvalósító vállalkozó adókedvezmény igénybevételére jogosult.

Gencsapáti-Perenye Körjegyzőség ugyanakkor támogatni is kívánja az érdeklődő vagy már községünkben működő vállalkozásokat. Hivatalunk szükség esetén tájékoztatást ad a beruházások feltételeiről, sarkalatosabb kérdéseiről. Gencsapátiban megvalósuló beruházás esetében bizonyos szintig a bonyolításban is segítséget nyújtunk, természetesen díjmentesen.

Pályázati Irodánkon keresztül az optimális pályázati lehetőségek felderítését is biztosítani tudjuk. Természetesen a pályázat elkészítéséhez a pályázóknak külön szakembert kel felkérniük, különös tekintettel a Széchenyi Terv pályázataira. A Pályázati Iroda a Művelődési Házban működik.

Jövő: (Amiben mások vagyunk más településeknél.)
Vállalkozóinkat igyekszünk rendszeresen, minden évben összehívni és véleményüket meghallgatni. A 2001-es évtől kezdve az önkormányzat rendszeresen megszervezi "Nyitott kapukkal: Gencsapáti - a vállalkozó-barát település" című vállalkozói fórumot, ahol véleménycserére, részletes tájékoztatásra kerül sor.

Ügyintézésünk során igyekszünk hangsúlyt helyezni a rugalmasságra, az udvarias tájékoztatásra. A jövőben internetes honlapjainkon szeretnénk megjeleníteni településünk fejlesztését érintő elképzeléseinket. (Beruházásaikat, az iparűzési adó mértékét, szabályait, stb.)

Szót kell ejtenünk a községünkben megvalósuló környezetvédelemről is, mivel Gencsapátiban a környezet védelme kiemelkedő szerepet kap. Ez részben a kapcsolódó szolgáltatások bővítésében, részben a vonatkozó kötelezettségek következetes érvényesítésében valósul meg. Gencsapáti kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére, szállítására közszolgáltatást szervez és tart fenn.

A közszolgáltatás tartalmára, ellátásának rendjére és módjára Gencsapáti Önkormányzat Képviselőtestülete rendeletet alkot.

Ennek alapján a települési szilárd- és folyékony hulladékot az ingatlantulajdonosoktól begyűjtik és elszállítják az arra kijelölt helyre.

Közterületeinken szelektív hulladéktárolókat kívánunk elhelyezni, melyek műanyag flakonok és különböző üres üvegek elkülönített tárolására szolgálnak.

 

Nyilvántartások

Csatolt dokumentumMéret
szallashely_nyilvantartas.xlsx10.09 KB
nyilvantartas_2020-10-13.xlsx18.36 KB
Script logo